Главная форума Обсуждение товаров в каталоге Мобильные телефоны Насосы

IBO FURIATKA 1500

фекальный, 18 м³/ч, напор 18 м

 518,00 — 696,29 р. сравнить предложения от 11 продавцов
 • 178014 Junior MemberАвтор темы
  офлайн
  178014 Junior Member Автор темы

  63

  12 лет на сайте
  пользователь #178014

  Профиль
  Написать сообщение

  63
  # 29 января 2015 12:45 Редактировалось 178014, 1 раз.

  купил сие чудо потом отпишусь

  Instrukcja obsługi pomp CTR-550, V370, V550, Furiatka 550, Furiatka 1500, FURIA 2200 z rozdrabniaczem

  A
  UWAGA przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi. Ze względów bezpieczeństwa do obsługi pompy dopuszczone są tylko osoby pełnoletnie znające dokładnie instrukcję obsługi.
  A
  UWAGA instrukcja obsługi stanowi podstawowy element umowy kupna- sprzedaży. Nieprzestrzeganie przez użytkownika zaleceń zawartych w instrukcji obsługi stanowi niezgodność z umową i wyklucza jakiekolwiek roszczenia wynikające z ewentualnej awarii urządzenia będącej efektem niezgodnego z zaleceniami użytkowania.
  Ł
  UWAGA!
  Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
  Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
  ZASTOSOWANIE:
  Pompy, których instrukcja dotyczy przeznaczone są do pompowania wody czystej oraz zanieczyszczonej. Pompy mogą być używane w gospodarstwach domowych przy opróżnianiu szamb, wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń, opróżnianiu basenów, itp.
  A Zanieczyszczenia zawarte w wodzie nie mogą mieć średnicy większej niż dopuszczalna dla danego typu pompy (patrz dane techniczne), oraz nie mogą mieć charakteru abrazyjnego (ściernego) tak jak np. piasek, żwir. Zawartość części stałych w wodzie nie może być większa niż 10 % .
  A Pompa przeznaczona jest do pompowania wody bez zawartości części stałych- szlifujących. Pompowanie wody zawierającej piach doprowadzi do szybkiego jej zużycia i w konsekwencji do awarii W takim przypadku naprawa będzie możliwa tylko w trybie odpłatnym,
  A
  Pompa nie jest przystosowana do przepompowywania substancji żrących, łatwopalnych, o niszczących właściwościach lub wybuchowych (np.benzyna, nitro, ropa naftowa, itp.), produktów żywnościowych, słonej wody. Awarie spowodowane pompowaniem tego typu cieczy nie podlegają naprawom gwarancyjnym.Maksymalna temperatura pompowanej wody wynosi 35°C.
  A
  A
  Pompa niojost przystosowana do pompowania wody zawierającej nadmierną ilość składników mineralnych powodujących odkładanie się kamienia na elementach pompujących. Użytkowanie pompy w takich warunkach doprowadzi do przedwczesnego zużycia elementów roboczych. W tym przypadku naprawa pompy będzie możliwa tylko w trybie odpłatnym.
  A
  Pompa nie może pompować wody zawierającej oleje i substancje ropopochodne. Praca pompy w takiej wodzie doprowadzi do uszkodzenia elementów gumowych np. kabla lub uszczelnień, a w efekcie do
  rozszczelnienia pompy i awarii silnika. W tym przypadku naprawa pompy będzie możliwa tylko w trybie odpłatnym
  INSTALACJA POMPY:
  Pompy, których instrukcja dotyczy są pompami zatapialnymi tzn. pracują zanurzone w przepompowywanej wodzie. Minimalny poziom zanurzenia pompy w czasie pracy wynosi 25 cm. Pompa może pompować przy mniejszym zanurzeniu jednak w tym wypadku niezbędny jest bezpośredni dozór użytkownika nad pracą pompy. W razie jakichkolwiek zakłóceń wjej pracy należy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne pompy.
  A
  Pompa nie może pracować „na sucho" bez wody. Praca „na sucho"
  doprowadzi do zniszczenia urządzenia. W tym przypadku naprawa będzie możliwa tylko w trybie odpłatnym.
  Pompy mogą być wyposażone w pływak - elektryczny sterownik automatycznie włączający i wyłączający pompę w zależności od poziomu wody.
  Gdy poziom wody wzrasta pusty wewnątrz pływak unosi się wraz z lustrem wody w
  górę Po osiągnięciu poziomu włączenia kulka znajdująca się wewnątrz pływaka opada łącząc styki elektryczne dzięki czemu silnik pompy zaczyna pracować. Podczas wypompowywania wody lustro wody obniża się, a wraz z nim pływak opada. Po osiągnięciu poziomu wyłączenia opadająca kulka wewnątrz pływaka rozłącza styki tym samym wyłączając silnik pompy. Poziom włączenia i wyłączenia użytkownik może zmieniać regulując długość kabla między uchwytem pływaka a pływakiem.
  A
  Minimalna długość kabla między uchwytem pływaka a pływakiem nie może być mniejsza niż 8 cm. Nieprzestrzeganie tego zalecenia doprowadzi do uszkodzenia izolacji kabla pływaka. W takim przypadku naprawa pompy będzie możliwa tylko w trybie odpłatnym. Patrz rys.
  Min. wymiary opróżnianego zbiornika powinny być takie aby pływak miał możliwość swobodnego przemieszczania się w pompowanej cieczy, nie zawadzając o ścianki zbiornika. W przypadku gdy pływak może zawiesić się na ściance zbiornika pompa powinna pracować pod bezpośrednim dozorem użytkownika tak aby nie doszło do awarii związanej z ewentualną pracą „na sucho".
  Woda z pompy wypływa króćcem tłocznym (patrz rys ). Na króciec tłoczny należy założyć wąż tłoczny. Należy przymocować go do króćca cybantem (stalową opaską). Przy wyborze węża tłocznego należy pamiętać, że wydajność końcowa urządzenia zależy od średnicy i długości węża. Im średnica węża mniejsza, a długość większa tym wydajność na końcu węża jest mniejsza
  Ta sama zasada tyczy się różnicy między poziomem lustra wody w zbiorniku z którego pompujemy, a poziomem na który pompujemy. Im różnica poziomów jest większa tym wydajność pompy zmniejsza się. Parametr określony jako maks. wysokość podnoszenia podawany w danych technicznych określa maksymalne ciśnienie które wytworzy pompa. Przy tym ciśnieniu wydajność pompy wyniesie zero.
  Przy zanurzaniu pompy w opróżnianym zbiorniku należy opuszczać ją na sznurze przymocowanym do rączki pompy.
  A
  A Uwaga!!! Zabrania się podnoszenia i opuszczania pompy przy pomocy kabla zasilającego lub pływaka. Podnoszenie lub opuszczanie pompy za pomocą kabla lub pływaka w najlepszym razie doprowadzi do uszkodzenia kabli lub pompy, w najgorszym może doprowadzić do porażenia prądem. Gwarant i producent zwolniony jest od wszelkiej odpowiedzialności w razie nieprzestrzegania tego wymogu. Naprawa uszkodzonego kabla możliwa jest tylko w trybie odpłatnym, nie gwarancyjnym.
  A
  Jeżeli na dnie opróżnianego zbiornika może znajdować się piasek lub kamienie mogące uszkodzić wirnik, pompę bezwzględnie należy podwiesić na sznurze minimum 0,5 m nad dnem tak aby nie doszło do zassania piachu lub kamieni.
  /\ Uwaga w pompie jako środek smarny zastosowano olej. Przy rozszczelnieniu A5A może dojść do wycieku oleju i zanieczyszczenia nim pompowanej wody.

  A
  ¥
  Uwaga!!! Zabrania się wkładania rąk do króćca tłocznego i ssącego uruchomionej pompy! Pompa ma wbudowany mechanizm rozdrabniający, który może spowodować utratę palców dłoni.

  INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
  Do pompy należy doprowadzić zasilanie 230V/50Hz posiadające uziemienie.
  Sieć elektryczna z której pompa ma być zasilana powinna mieć dane znamionowe zgodne z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej pompy.
  /j\ /§\ Wtyczka pompy musi być podłączona do gniazda z czynnym
  uziemieniem. Producent, oraz gwarant jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone ludziom lub rzeczom wynikające z braku odpowiedniego uziemienia.
  Żyła żólto-zielona przewodu przyłączeniowego jest uziemiająca. 
  A
  Pompa wyposażona jest w wyłącznik nadprądowy zainstalowany na kablu, w odległości ok. 1m od wtyczki, w puszce plastikowej. W przypadku przeciążenia silnika wyłącznik rozłączy dopływ prądu. Przycisk wyłącznika podniesie się. Ponowne włączenie poprzez wciśnięcie przycisku jest możliwe tylko po wyłączeniu pompy z sieci elektrycznej sprawdzeniu czy pompa nie została zablokowana, ewentualnym odblokowaniu. Próba odblokowania pompy bez uprzedniego wyłączenia jej z sieci elektrycznej może doprowadzić do wypadku. Puszkę z wyłącznikiem nadprądowym należy chronić przed brudem i wilgocią.
  A
  Pompy powinny być chronione przed możliwym przeciążeniem silnika zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym zainstalowanym w instalacji elektrycznej zasilającej . Zabezpieczenie powinno być nastawione na prąd wyłączenia o ok.10% wyższy niż określony na tabliczce znamionowej. Pompa może pracować bez takiego zabezpieczenia jednak w przypadku awarii spowodowanej przeciążeniem silnika awaria nie zostanie uznana za spowodowaną z winy urządzenia, a naprawa nie będzie możliwa w trybie gwarancyjnym, nieodpłatnym.
  AA
  AA A
  A A Instalacja elektryczna zasilająca pompę musi być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie zadziałania Aln nie wyższym niż 30 mA. Producent, oraz gwarant jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone ludziom lub rzeczom wynikające z zasilania pompy z pominięciem odpowiedniego wyłącznika.
  Zabrania się przebywania ludziom lub zwierzętom w wodzie w której pracuje pompa.
  W razie uszkodzenia izolacji kabla zasilającego lub izolacji kabla pływaka
  zabrania się użytkowania pompy. W takiej sytuacji należy zwrócić się do gwaranta w celu wymiany kabla. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają naprawom gwarancyjnym, nieodpłatnym.
  A Użytkowanie pompy z uszkodzoną izolacją kabla w najlepszym razie doprowadzi do zalania silnika wodą w najgorszym może doprowadzić do porażenia prądem
  Jeżeli pompa pracuje w dużej odległości od zabudowań, a energia elektryczna jest zapewniona przy pomocy przedłużacza, którego długość jest większa niż 20 m przed uruchomieniem pompy należy bezwzględnie sprawdzić napięcie prądu na końcu przedłużacza. Należy pamiętać, że ze wzrostem długości kabla na jego końcu spada napięcie zasilania.
  A
  Pompy nie wolno użytkować przy spadku napięcia poniżej 210 V. Użytkowanie pompy w takich warunkach doprowadzi do przeciążenia silnika i jego awarii. W tym przypadku naprawa będzie możliwa tylko w trybie odpłatnym.
  KONSERWACJA:
  ą r Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych /1\ /f\ odłącz zasilanie elektryczne pompy od sieci poprzez wyjęcie wtyczki elektrycznej z gniazda.
  W przypadku gdy wirnik pompy ulegnie zablokowaniu zanieczyszczeniami do czynności obsługowych wykonywanych przez użytkownika należy oczyszczenie komory wirnika. 
  Po każdorazowym użyciu pompa powinna być wyjęta ze zbiornika i wypłukana czystą wodą.
  PRZECHOWYWANIE:
  Oczyszczoną pompę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.
  A
  . Należy zwrócić uwagę aby pompa nie była ustawiona na kablu /y\ zasilającym. Przy dość dużej wadze pompy i długim okresie przechowywania może dojść do uszkodzenia izolacji kabla.

  UTYLIZACJA URZĄDZENIA:
  Zużyty produkt podlega obowiązkowi usuwania jako odpady wyłącznie w selektywnej zbiórce odpadów organizowanych przez Sieć Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych. Konsument ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu w sieci dystrybutora sprzętu elektrycznego, co najmniej nieodpłatnie i bezpośrednio, o ile zwracane urządzenie jest właściwego rodzaju i pełni tę samą funkcję, co nowo zakupiono urządzenie. Zabrania się wyrzucania zużytego urządzania razem z innymi odpadkami bytowymi.
  DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE (Moduł A)
  PHU DAMBAT
  Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS
  Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (D/.U.z 2004 r.Nr.204. poz.2087) deklarujemy z polną odpowiedzialnością, że pompy z serii WQF, WQ, CTR, ŚWQ, IP, IPS, EURIATKA, V
  do których niniejsza deklaracja się odnosi, są zgodne z następującymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczą:
  1) MD 2006/42/WE (zastosowana norma EN 292-1:1991, EN 292 2-1991/A1: 1995, PN- EN 809:1999/AC: 2004)
  2) EMC 2004/108/WE (zastosowana norma PN-EN 55014-1:2004, PN-EN 61000-3-2:2004)
  3) LVD 2006/95/WE (zastosowane normy PN-EN 60335-1:2004+A1:200S+A2:2008+ A12:2008, PN-EN 60335-2-41:2005)
  Adam Jastrzębski 23.01.2011
  MOŻLIWE PROBLEMY PRZY EKSPLOATACJI I ICH ROZWIĄZYWANIE:
  Objaw: Możliwa przyczyna: Rozwiązanie problemu:
  Pompa nie pracuje Wyłącznik pływakowy jest w pozycji „wyłącz" Poczekaj aż ilość wody w studzience pompowej będzie wystarczająca dla automatycznego włączenia pompy za pomocą wyłącznika pływakowego.
  Nic wystarczająca ilość wody w studzience pompowej dla uniesienia pływaka w pozycję „włącz"
  Pływak zaczepił się o coś i nie może zmienić pozycji na pozycję „włącz" Sprawdź czy pływak ma możliwość swobodnego przemieszczania się.
  Sprawdź czy wtyczka elektryczna pompy jest właściwie włożona w gniazdo elektryczne
  Brak zasilania elektrycznego Sprawdź „korki" w domu i wszelkiego rodzaju bezpieczniki instalacyjne mogące wyłączyć dopływ prądu z sieci
  Sprawdź czy w okolicy twojego domu jest zapewnione zasilanie elektryczne - prąd może być odłączony przez przedsiębiorstwo energetyczne na większym obszarze


  Pompa nie pracuje Pompa jest zablokowana Odłącz pompę od zasilania elektrycznego. Po wyjęciu pompy ze zbiornika odblokuj wirnik pompy. Przed ponownym włożeniem pompy do zbiornika sprawdź czy wirnik obraca się bez problemów Wciśnij wyłącznik nadprądowy zainstalowany na kablu.
  Pompa pracuje ale nie podaje wody Króciec tłoczny pompy lub rurociąg (wąż) tłoczny jest zablokowany Odłącz pompę od zasilania elektrycznego. Po wyjęciu pompy ze zbiornika odblokuj króciec tłoczny. Sprawdź i ewentualnie udrożnij rurociąg (wąż) tłoczny.
  Zbyt duże opory przy przepływie przez rurociąg (wąż) tłoczny. Sprawdź czy nie jest przekroczona maksymalna wysokość podnoszenia dla danego typu pompy. Na wysokość podnoszenia jaką musi wytworzyć pompa ma wpływ różnica poziomów między lustrem wody w zbiorniku z ktOrego pompujemy, a poziomem na który pompujemy, długość rurociągu (węża) tłocznego, oraz jego średnica. Jeżeli opory są zbyt duże dla danego typu pompy wymień pompę na inną o większej wysokości podnoszenia.
  Za mało wody w studzience pompowej Sprawdź czy pływak nie zawiesił się o ściankę zbiornika uniemożliwiając automatyczne wyłączenie. Odblokuj pływak.
  Pompa nie wyląc/a się mimo odpompowania wody Pływak zawiesił się na ściance zbiornika lub na rurociągu (wężu) tłocznym Sprawdź czy pływak nie zawiesił się o ściankę zbiornika uniemożliwiając automatyczne wyłączenie. Odblokuj pływak
  Ptywak zablokowany w pozycji „włącz" Wymień pływak w autoryzowanym serwisie
  Praca pompy jest przerywana. Wyłącznik termiczny zamontowany wewnątrz pompy przerywa dopływ prądu. Pompa nie jest kompletnie zanurzona w wodzie Sprawdź poziom wody w studzience pompowej Odblokuj zawieszony pływak
  Temperatura pompowanej wody jest zbyt wysoka. Sprawdź czy temperatura wody nie jest zbyt wysoka dla danego typu pompy.
  Pompa często włącza się i wyłącza Nie zamontowany zawór zwrotny na króćcu tłocznym. Kiedy pompa wypompuję wodę do poziomu przy którym pływak wyłączy pompę, woda z rurociągu (węża) tłocznego spływa z powrotem do studzienki. Po napłynięciu wystarczającej ilości wody pływak włącza pompę. Cykl jest stale powtarzany Zamontuj zawór zwrotny na króćcu tłocznym pompy tym samym uniemożliwiając powrót wody do studzienki pompowej.

  KARTA GWARANCYJNA:
  Poniższa karta gwarancyjna ważna jest tylko wraz z oryginałem dokumentu zakupu tzn. fakturą lub paragonem.
  Ponadto musi być potwierdzona przez sprzedawcę podpisem i pieczątką. Karta gwarancyjna bez załączonego oryginalnego dokumentu zakupu jest nieważna.
  1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu.
  2. Gwarancja nic wyklucza roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową.
  3. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wad urządzenia powstałych w wyniku błędu w produkcji.
  4. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest przestrzeganie zaleceń zawartych w iristiukcji obsługi.
  5. Gwarancja nie obejmuje:
  • Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
  • Uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych, których przyczyna tkwi poza urządzeniom, którego gwarancja dotyczy (np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pożar, powódź, itp.)
  • Uszkodzeń powstałych na skutek ingerencji w konstrukcję urządzenia osób nieupoważnionych przez gwaranta
  6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  • Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobę nieupoważnioną przez gwaranta
  • Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prób demontażu urządzenia przez osobę nieupoważnioną przez gwaranta poza czynności dozwolono instrukcją obsługi
  • Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
  • Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieżności między wpisami w karcie gwarancyjnej a dokumentom zakupu.
  7. Gwarancja obejmuje tylko urządzenia eksploatowano na terenie RP
  8. W przypadku wysyłki urządzenia do naprawy przez użytkownika:
  • przy wysyłkach urządzeń między innymi o wadze powyżej 20 kg gwarant pokrywa koszty transportu do serwisu. Przed wysyłką proszę skontaktować się z gwarantem w celu uzyskania informacji, którą firmą kurierską wysłać urządzenie (tel.22-6328609).
  Gwarant przyjmuje tylko przesyłki wysłane w usłudze standard. Przesyłki wysłano na koszt gwaranta przy zastosowaniu innej niż standard usługi nie będą odbierane. Gwarant nic odbiera przesyłek pobraniowych.
  • użytkownik powinien przygotować (zabezpieczyć) urządzenie do transportu tak aby nie uległo uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia powstałe / winy klienta nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
  9. Poza warunkami gwarancji, kupującemu nie przysługują żadne odszkodowania.
  10. W przypadku przysłania do serwisu sprawnego urządzenia nie podlegającego naprawie gwarancyjnej użytkownik może zostać poproszony o zwrot kosztów sprawdzenia urządzenia, oraz zwrot kosztów odesłania urządzenia z serwisu do użylkownika. ■
  11. W przypadku nie uznania przez gwaranta, uszkodzenia za zawinione przez producenta, użytkownik może zostać poproszony o /wrot kosztów transportu do serwisu i zwrot kosztów odesłania urządzenia do użytkownika.
  12. Jeżeli użytkownik posiada adres e mail prosimy o podanie go poniżej
  Adres e-mail użytkownika: Podanie adresu przez
  użytkownika ułatwi komunikację z serwisem i może przyspieszyć naprawę
  13. Kontakt do ogólnopolskiego serwisu tel/fax 22-6328609, e-mail: biuroCqtdambat.pl Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
  TYP URZĄDZENIA: NR.PRODUKCYJNY:
  DATA SPRZEDAŻY (miesiąc słownie)
  PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY.

  Инструкция по эксплуатации насосов CTR-550, V370, V550, сумасшедшая 550, сумасшедшую 1500, Furia 2200 с мясорубки

  и
  Примечание Перед использованием обратитесь к инструкции по эксплуатации. По соображениям безопасности, управлять насосы разрешается только взрослые, которые знают точные инструкции.
  и
  ПРИМЕЧАНИЕ руководство неотъемлемой частью договора купли-продажи. Не следуя рекомендации, содержащиеся в руководстве несоответствие и отказывается от любых и всех претензий, вытекающих из любого отказа устройства, которое не является совместимым с эффектом использования.
  L
  ПРИМЕЧАНИЕ!
  Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они не были под контролем и руководством по вопросам использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
  Обратите внимание своим детям, не играть вместе с оборудованием.
  ПРИМЕНЕНИЕ:
  Насосы, предназначенные руководство относится для перекачки чистой воды и загрязненной воды. Насосы могут быть использованы в домашних хозяйствах при опорожнении септиков, откачка воды из затопленных комнат, опорожнения бассейнов и т.д.
  И Примеси в воде не может иметь диаметр больше чем в том случае типа насоса (см технические данные) и должна быть не абразивные (абразивный), такие как, например. Песок, гравий. Содержание твердых веществ в воде не может быть больше, чем 10%.
  Насос предназначен для перекачивания воды без содержания твердых помола. Слив воды с содержанием песка приводит к быстрому износу и, следовательно, его отказа в таком случае, ремонт возможен только в награду,
  и
   Насос не подходит для перекачки агрессивных веществ, огнеопасных, с деструктивными или взрывчатыми свойствами (np.benzyna, нитро, масло и т.д.), пищевых продуктов, соленой воды. Сбоев, вызванных перекачивания жидкостей такого типа не ремонтируются gwarancyjnym.Maksymalna температура перекачиваемой воды 35 ° С
  и
  и
    Niojost насос для перекачивания воды, содержащей избыточное количество минералов, которые накапливаются камень насосных элементов. Работа насоса в таких условиях приводит к преждевременному износу работы. В этом случае, ремонт насоса станет возможным только в награду.
  и
   Насос не может перекачивать воду, содержащую нефти и нефтепродуктов. Работа насоса в такой воде может повредить резиновые элементы, например. Кабель и уплотнений, и, следовательно,
  Насос дает утечку и отказ двигателя. В этом случае, ремонт насоса станет возможным только в награду
  Установка насоса:
  Насосы, которые руководство охватывает погружные насосы IE. Работы погружен в перекачиваемую воду.Минимальный уровень погружения насоса во время работы составляет 25 см. Насос может качать с меньшим проекта, однако, в этом случае необходимо, чтобы направить пользователя надзор за работой насоса. В случае каких-либо нарушений wjej работы немедленно отключите электропитание насоса.
  и
   Насос не может работать "всухую" без воды. Работа "сухой"
  приведет к разрушению устройства. В этом случае, ремонт возможен только в награду.
  Насосы могут быть установлены с поплавком - электрический регулятор автоматического запуска и остановки насоса в зависимости от уровня воды.
  Когда уровень воды поднимается полого поплавка поднимается с уровня воды в
  После достижения верхней части включения шарик внутри поплавка раковины, сочетающих электрические контакты, так что двигатель насоса начинает. Во время сброса воды снижает уровень грунтовых вод, а вместе с ним поплавок опускается. После достижения падающий уровень стопа мяч в поплавка контактов, таким образом, висит от двигателя насоса.Уровень включения и исключения, вы можете изменить, регулируя длину кабеля между поплавком и держатель поплавка.
  и
    Минимальная длина кабеля между поплавком и держатель листового не может быть меньше, чем 8 см. Невыполнение этого требования может привести к повреждению изоляции кабеля поплавок. В этом случае, ремонт насоса станет возможным только в награду. Смотрите рис.
  Мин. Космический очищена танк должен быть таким, чтобы поплавок мог свободно перемещаться в жидкости, не zawadzając стенки резервуара. Если пловец можно повесить на стенке резервуара, насос должен работать под непосредственным руководством пользователя, так чтобы избежать возможного ДТП с участием работу "сухой".
  Вода течет из напорного порта (см рисунок). Выбрасывания, которая будет создана шланг. Вы должны прикрепить его к cybantem сопла (стальной лентой). При выборе шланга под давлением, должны знать, что финальное выступление устройства зависит от диаметра и длины шланга. Чем меньше диаметр шланга, а длина производительность на более высоком конце шланга ниже
  Тот же принцип применим к разности между уровнем воды в резервуаре, из которого накачки, и уровень, на котором накачки. Разница в уровнях больше, чем производительность насоса уменьшается. Параметр определяется как Макс. Высота, указанному в паспорте указывает максимальное давление, которое может построить насос. В этом качестве насоса давление равно нулю.
  С погружением насоса опорожнения резервуара должен оставить его на веревке, прикрепленной к ручке насоса.
  и
  Внимание !!! Запрещается поднимать и опускать насос с помощью шнура или поплавок. Повышение или понижение насос с помощью кабеля или поплавка в лучшем случае привести к повреждению кабелей или насосов, худшее может привести к поражению электрическим током. Гарант и производитель освобождается от любой ответственности в случае несоблюдения. Ремонт поврежденного кабеля возможно только в награду, а не гарантия.
  и
    Если в нижней части бака может быть очищена песок или камни могут привести к повреждению крыльчатки, насос обязательно должны быть прикреплены к веревке, по меньшей мере 0,5 м над дном, чтобы избежать всасывания песка или камней.
  / \ Примечание насос используется в качестве смазочного масла. Когда свергают A5A может протекать и загрязнение масла перекачиваемой воды.

   
  и
  ¥
  Примечание !!! Не хватайтесь за выбрасывания и всасывания насоса!Насос имеет встроенный измельчитель механизм, который может привести к потере пальцев.

   
  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
  Должно привести к мощности накачки 230 В / 50 Гц, имеющего основание.
  Электрическая сеть, из которой насос будет поставляться должны быть согласованы с рейтингом данных, содержащихся на заводской табличке насоса.
  / J \ / § \ Подключите насос должен быть подключен к розетке с активным
  заземления. Производитель и гарант освобождается от любой ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу, возникающих из-за отсутствия надлежащего заземления.
  Желто-зеленый провод соединительный кабель заземления.
  и
   Насос оснащен автоматическим выключателем, установленным на кабеле, прибл. 1 м от вилки в пластиковой коробке. В случае переключения двигателя от перегрузки отключает питание. Повышение кнопку выключения. Повторное включение нажатием кнопки возможно только после насоса от сети и проверить, если насос заблокирован, возможно, не заперта. Попытка разблокировать насос без выключения и электрическую сеть может привести к аварии. Может с выключателем должна быть защищена от грязи и влаги.
  и
    Насосы должны быть защищены от возможного двигателя от перегрузки по току защиты с резервированием, установленного в электросети. Безопасность должна быть установлена в текущем исключении примерно на 10% больше, чем указано на табличке.Насос может работать без такого положения, однако, в случае отказа двигателя вызвало сбой перегрузки не считается по вине устройства, и ремонт не возможно в рамках гарантии, оплачивается.
  А.А.
  А. А.
  А. А. Электромонтажные подачи насоса должны быть оснащены УЗО с номинальным током отключения Aln не выше, чем 30 мА. Производитель и гарант освобождается от любой ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу, вытекающих из мощности насоса без соответствующего выключателя.
  Запретный для людей или животных в воде, в которой насос работает.
  В случае повреждения изоляции шнура или изоляции кабеля поплавка
  Запрещается использовать насос. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с гарантом заменить кабель. Не подлежат ремонта двигателей гарантийных повреждений, оплачиваются.
  Использование насоса с поврежденной изоляции кабеля, в лучшем случае, привести к затоплению двигателя водой в худшем может привести к поражению электрическим током
  Если насос находится на большом расстоянии от зданий, а электричество обеспечивается за счет использования удлинителя, длина которого превышает 20 м Перед запуском насоса необходимо проверить напряжение в конце расширения. Следует отметить, что с увеличением длины кабеля на конце напряжение уменьшается питания.
  и
  Насос не должен использоваться при напряжении падает ниже 210 В. Использование насоса в таких условиях приведет к перегрузке двигателя и неудачи. В этом случае, ремонт возможен только в награду.
  ОБСЛУЖИВАНИЕ:
  ± R Перед проведением технического обслуживания / 1 \ / F \ отключить электропитание от мощности насоса, удаляя вилку из розетки.
  Если рабочее колесо блокируется загрязнения с содержанием выполняемой пользователем, камеры очистки ротора.
  После каждого использования насос должен быть удален из бака и промывают чистой водой.
  ХРАНЕНИЕ:
  Очищенная насос следует хранить в сухом месте.
  и
  , Убедитесь, что насос не был установлен на кабель / у \ власти. При сравнительно большой вес насоса и длительного хранения может привести к повреждению изоляции кабеля.
   
  БЛОК:
  Утилизация этого материала подлежит высылке в качестве отходов только в селективного сбора отходов, организованной сети муниципальных пунктов Подборы отходов электрического и электронного.Потребитель имеет право вернуть бывшего в употреблении оборудования в сети электрического поставщиком оборудования, по крайней мере свободными и прямыми, так долго, как устройство возвращается к нужному типу и выполняет ту же функцию, что и недавно приобретенного продукта. Никогда не ставьте отходов мебель вместе с другими онтического отходов.
  Декларация о соответствии ЕС (Модуль)
  PHU DAMBAT
  Gawartowa Воля 38, 05-085 Кампинос
  На основании Закона от 30 августа 2002 года по системе соответствия (D / UZ 2004 r.Nr.204. Poz.2087) объявить грязи ответственность, которая WQF насос серии, WQ, CTR, SWQ, IP, IPS, EURIATKA, V
  к которому относится настоящая декларация, в соответствии со следующими директивами Европейского парламента и Совета относительно следующее:
  1) MD 2006/42 / EC (применяется стандарт EN 292-1: 1991, EN 292 2-1991 / A1: 1995, PN-EN 809: 1999 / AC: 2004)
  2) EMC 2004/108 / EC (используется в PN-EN 55014-1: 2004, BS EN 61000-3-2: 2004)
  3) LVD 2006/95 / EC (стандарты BS EN 60335-1: 2004 + A1: 200S + A2: A12 2008+: 2008, BS EN 60335-2-41: 2005)
  23.01.2011 Адам Jastrzebski
  Возможные проблемы в работе и в своих бедах:
  Симптом: Возможная причина Способ устранения:
  Насос не работает поплавковый выключатель находится в положении «выключено" Подождите, количество воды в колодце будет достаточно для автоматического запуска насоса с поплавковым выключателем.
  Не хватает воды в колодце, чтобы поднять поплавок "включить"
  Поплавок поймали на чем-то и не может изменить положение "Включить" Убедитесь, что поплавок может свободно перемещаться.
  Убедитесь, что шнур питания правильно вставлен в насос в розетку
  Нет питания, проверьте "пробки" в доме и установка всех видов предохранителей, которые могли бы превратить подачу электроэнергии
  Убедитесь, что ваш дом вокруг источника питания уверены - ток может быть отключен энергетической компанией в более широкой области

  Насос не работает Насос заблокирован Отсоедините насос от электропитания. После демонтажа насоса из бака, чтобы разблокировать ротор насоса. Перед повторной насос к баку Убедитесь, что рабочее колесо вращается без проблем Пресс-выключателя, установленного на кабеле.
  Насос работает, но не подает воду или нагнетания насоса соединительную трубу (шланг) разряд заблокированы Отключите насос от электросети. После удаления насоса из резервуара разблокировать выпускное отверстие. Проверьте и, возможно, открыть канал в дыхательных путях (шланг) разряда.
  Слишком большое сопротивление в потоке через трубу (шланг) разряда. Проверить, если он не должен превышать максимальную высоту для типа насоса. На высоте необходимо создать насос, который будет влиять на разность уровней между водой в резервуаре, из которого накачки, и уровнем, на котором накачки, длина трубы (шланга) разряда, и его диаметр. Если сопротивление слишком высока для типа насоса, заменить насос на другой с более высокой высотой подъема.
  Не хватает воды в насос для откачивания Убедитесь, что поплавок не висел на стене резервуара Предотвращение автоматического отключения. Разблокировать поплавок.
  Насос не излить / и, несмотря на Drain поплавок висел на стенке резервуара или трубы (шланга) выполнять Убедитесь, что поплавок не повесил на стене резервуара Предотвращение автоматического отключения. Разблокировать поплавок
  Ptywak заблокирован в положении "на" Заменить поплавка в авторизованном сервис
  Работа насоса прерывается. Термовыключатель установлен внутри насоса останавливает поток тока.Насос не полностью погруженным в воду Проверьте уровень воды в поплавок водоотливной насос подвесного Unlock
  Температура перекачиваемой воды слишком высока. Проверьте температура воды не слишком высока для типа насоса.
  Часто насос включается и выключается не установлен клапан на разряд. Когда насос слива воды до уровня, при котором поплавок отключает насос, вода из трубы (шланг) разряда течет обратно в картер. После napłynięciu достаточно для водяных насосов поплавковыми выключателями.Цикл повторяется непрерывно Установите обратный клапан на сброс насоса таким образом предотвращая возвращение воды в колодце.

  ГАРАНТИЯ:
  Это гарантийный талон действителен только с оригинальной покупку документа, IE. Счета или квитанции.
  Кроме того, оно должно быть подтверждено дилером подписью и печатью. Гарантийный талон, если он не сопровождается оригинальной покупку документа, является недействительным.
  1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки.
  2. Гарантия ничто не мешает требования, вытекающие из несоответствия.
  3. Гарантия распространяется бесплатно по удалению дефектов устройств вызвано ошибкой в производстве.
  4. Состояние гарантии, это следовать рекомендации, содержащиеся в iristiukcji службы.
  5. Гарантия не распространяется на:
  • Повреждения в результате неправильного обращения или эксплуатации не в соответствии с инструкцией по цели и эксплуатации
  • Повреждения, вызванные внешними силами, причиной которого лежит внешних устройств, гарантия распространяется (напр., Урон от магии льда, транспорт, пожар, наводнение и т.д.)
  • Повреждения, вызванные вмешательством в конструкцию устройства без санкции гаранта
  6. Гарантия считается недействительной, если:
  • Заявления уполномоченных конструктивных изменений обслуживание, произведенные лицом, не уполномоченным на гаранта
  • Заявления в авторизованном сервисном разбирать устройство, лицом, уполномоченным гаранта за пределами Руководство по эксплуатации разрешено
  • Заявления в авторизованном сервисном любой поправки в гарантийный сделанные лицами, не уполномоченными гаранта
  • Заявления в авторизованном сервисном каких-либо расхождений между записями в гарантийном талоне и покупка документов.
  7. Данная гарантия распространяется на устройства работают только в Республике Польша
  8. В случае отправлять устройство для ремонта пользователем:
  • С поставками оборудования, среди прочего, весом более 20 кг гаранты транспортные расходы на услуги. Перед грузить, пожалуйста, свяжитесь с гарантом того, чтобы получить информацию, которая курьерская компания, чтобы отправить устройство (tel.22-6328609).
  Гарант принимает только элементы, отправленные в стандарте обслуживания. Доставленные за счет гаранта с использованием нестандартной услуги не будут получены. Гарант получает поставки не pobraniowych ничего.
  • Вы должны подготовить (по расписанию) транспортное устройство таким образом, чтобы не был поврежден. Любой ущерб, причиненный Неисправность / клиента, а не под гарантии.
  9. В дополнение к условиям гарантии, Покупатель не имеет права на компенсацию.
  10. В случае отправки соответствующего оборудования сайта не распространяются гарантии, вам может быть предложено вернуть стоимость тестирования машины, и возмещение расходов возвратить продукт в службу użylkownika. ■
  11. Если вы не признаете гаранта за ущерб, причиненный производителем, вам может быть предложено в / возврата стоимости транспортировки к месту и компенсации расходов возвратить продукт для пользователя.
  12. Если у вас есть адрес электронной почты, пожалуйста, введите его ниже
  E-почта: Применение по адресу
  Пользователь облегчить связь со службой и может ускорить выздоровление
  13. Обратитесь в сервисную стране тел / факс: 22-6328609, электронная почта: biuroCqtdambat.pl Время работы: с понедельника по пятницу 8.00-16.00
  ТИП УСТРОЙСТВА: NR.PRODUKCYJNY:
  По продажам (месяц прописью)
  Печать и подпись продавца.

 • 724103 Junior Member
  офлайн
  724103 Junior Member

  32

  9 лет на сайте
  пользователь #724103

  Профиль
  Написать сообщение

  32
  # 1 февраля 2017 18:11

 • Инженерные_решения Neophyte Poster
  офлайн
  Инженерные_решения Neophyte Poster

  21

  6 лет на сайте
  пользователь #1805067

  Профиль
  Написать сообщение

  21
  # 8 июня 2018 13:22

  Привез себе из Польши.Обошелся 80 у.е. в эквиваленте